Skip to main content

Generelle handelsbetingelser
– ved salg, levering og betaling.

Pris
Alle priser er eksklusiv moms og baseret på gældende dagspriser, kurser, told-, afgifts- og transportsatser. Enhver ændring af disse berettiger til regulering af priserne efter de på leveringstidspunktet gældende forhold. Leverancer pålægges et porto / faktura eller ekspeditionsgebyr samt et eventuelt efterkravsgebyr. Ved alle reparationer i udlandet afholder kunden eventuelle forsikrings- og transportomkostninger.
Forsendelse samt opstilling og indkøring af det leverede er, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt, ikke inkluderet i prisen. Al forsendelse og overbringelse af varer foretages på købers risiko, når det ikke sker med A Teknik ApS egne chauffører. Kunden kan dog vælge at tegne en transportforsikring til gældende dagspris. Kunden skal ved ordreafgivelse præcisere, at han ønsker denne dækning af sine varer.

Tilbud/ løsningsforslag
Priser afgivet i tilbud har, hvis ikke andet er nævnt, en gyldighed på maksimalt 1 måned.
Et hvert tilbudsmateriale, uddrag eller dele heraf, afgivet af A Teknik ApS må ikke overdrages til tredje part, uden forudgående skriftligt samtykke fra A Teknik ApS. Ved overskridelse af dette forbeholder A Teknik ApS sig ret til at fakturere de faktiske udgifter, i forbindelse med udarbejdelse af det pågældende materiale.

Levering
Kunden er ved for sen levering kun berettiget til at hæve handelen, hvis forsinkelsen andrager mere end 4 uger udover det fastsatte leveringstidspunkt. Det er desuden en betingelse at kunden reklamerer omgående, når leveringstidspunktet er overskredet. Det er en betingelse for at kræve erstatning, at A Teknik ApS allerede på ordrebekræftelsens tidspunkt har kendskab til, at leveringstiden ikke vil kunne overholdes.
A Teknik ApS påtager sig intet ansvar for indirekte tab, forårsaget af for sen levering.

Returnering
Varer tages udelukkende retur efter aftale og i original emballage.
Hvis A Teknik ApS accepterer returnering af fejlkøbte varer, beregnes et returbeløb på 20,00 % af salgsprisen til fornyet test, klargøring, lagerbehandling og administration.
Tilbudsvarer og varer hjemtaget på købers ønske modtages ikke retur.

Garanti
Viser der sig – inden for minimum et år fra leveringsdatoen – mangler, der skyldes fejl ved forarbejdningen eller materialerne, ombytter eller reparerer A Teknik ApS efter eget valg den mangelfulde del uden udgift for kunden, såfremt den for kundens regning indsendes til A Teknik ApS værksted. Ved reparation uden for sidstnævnte værksted betaler kunden de dermed forbundne ekstraudgifter.
Det er en betingelse, at kunden reklamerer straks, når han har opdaget eller burde have opdaget manglen. Det påhviler kunden straks ved varens modtagelse at foretage en undersøgelse af denne for at konstatere mulige fejl eller mangler. A Teknik ApS påtager sig intet ansvar for tab, der er forårsaget af en leveret vare.

AB 92
A Teknik ApS har tiltrådt Byggevareleveranceklausul AB 92.

Reklamation
Det påhviler kunden at reklamere straks ved modtagelsen af fakturaer og lignende dokumenter, såfremt han vil påberåbe sig fejl, unøjagtigheder eller lignende. Fristen for reklamation er 8 dage fra modtagelse af vare eller faktura.

Betaling
Såfremt intet andet er aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved varens modtagelse.
Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold i henhold til kreditaftaleloven (lov nr. 398 af 13.6.1990 med senere ændringer), indtil samtlige ydelser inkl. Eventuelle renter og gebyrer er betalt. A Teknik ApS forbeholder sig ret til at søge kreditoplysninger hos vores samarbejdspartner RKI kredit information A/S i forbindelse med salg på kredit.